Työsuhdeoptio - Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos

Artikkeli kirjoitettu toukokuussa 2013 (oheisesta pdf-esitteestä löydät esimerkkejä muutoksen vaikutuksista).

Korkein hallinto-oikeus antoi 16.5.2013 merkittävän päätöksen optioiden verotuksesta (KHO 2013:93), joka muuttaa ulkomailla työskentelevien työsuhdeoptioiden verotusta Suomessa.

Tähän asti optiotulon kokonaismäärä on jaettu Suomessa optioiden merkinnän ja optioiden käyttämisen välisen työskentelyaikojen suhteessa (grant – exercise). Nyt korkein hallinto-oikeus on katsonut (KHO 2013:93), ettei työsuhdeoptioiden käyttöoikeuden saamisen edellyttämän työskentelyn jälkeistä aikaa olisi otettava aikajaossa huomioon ja optiotulo tulisi jakaa optioiden merkinnän ja käyttöoikeuden alkamispäivän välisessä suhteessa (grant – vesting).

Jatkossa aikaikkuna siis pienenee eli enää ei tarkastella koko optioiden elinaikaa, vaan veronalainen määrä lasketaan sen perusteella, miten on työskennelty Suomessa siihen päivään asti, kun optiot ovat tulleet käytettäviksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 2013:93 vastaa OECD:n malliverosopimuskommentaariin vuonna 2005 sisällytettyä työsuhdeoptioita koskevaa kannanottoa, jota Suomi ei ole tähän mennessä noudattanut.

KHO 2013:93: Suomen kansalainen A oli asunut ja työskennellyt ulkomailla vuodesta 1987 lukien. Vuodesta 2000 A oli työskennellyt X Oyj:n tytäryhtiön palveluksessa Italiassa 15.7.2003 saakka, jolloin hän muutti perheineen Suomeen, missä hän työskenteli X Oyj:n toisen tytäryhtiön palveluksessa 12.7.2004 saakka. A muutti perheineen Ranskaan 14.10.2004.

A oli puolisonsa kanssa ostanut 28.5.2003 Suomesta osakehuoneiston, joka oli ollut perheen vakituisena asuntona Suomessa asumisen ajan. A omisti Suomessa puolisonsa kanssa kyseisen, Ranskaan muuton jälkeen vuokralle annetun huoneiston lisäksi neljä muuta vuokralle annettua osakehuoneistoa, joista yksi oli myyty muuton jälkeen. Lisäksi A omisti Suomessa määräosuudet kahdesta tilasta. A ei kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin 15.10.2004 lukien.

Koska A:lla oli Suomeen muuton jälkeen ollut varsinainen asunto ja koti Suomessa, A:sta oli tullut Suomessa yleisesti verovelvollinen. A:han voitiin siten soveltaa kolmen vuoden sääntöä hänen muutettuaan uudelleen ulkomaille. Kun A:lla oli verovuonna 2006 katsottava olleen olennaiset siteet Suomeen, hän oli verovuonna 2006 edelleen Suomessa yleisesti verovelvollinen.

Asuessaan ja työskennellessään Italiassa A oli saanut kahden X Oyj:n työsuhdeoptio-ohjelman mukaiset optio-oikeudet. Optio-oikeuksien ansainta-ajat olivat päättyneet 30.3.2003 ja 30.3.2004, jolloin optiot olivat tulleet optioehtojen mukaisesti vapaasti luovutettaviksi. A oli myynyt optio-oikeudet 1.3.2006.

A oli työskennellyt vuoden 2001 optio-ohjelman koko ajanjakson optioiden saamisesta ansainta-ajan päättymiseen Italiassa. Optio-ohjelman nojalla saatua etua oli pidettävä osana Italiassa tehdystä työstä maksettua kokonaiskorvausta ajalta, jolloin A oli ollut Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Kun kyseisestä optio-ohjelmasta saatua tuloa ei ollut tuloverolain 10 §:n 4 kohdan mukaan pidettävä osaksikaan Suomesta saatuna, tulosta ei ollut suoritettava veroa Suomessa.

Vuoden 2002 optio-ohjelmasta saadusta tulosta oli Suomessa veronalaista osuus, joka vastasi Suomessa työskennellyn ajan osuutta optiotodistusten saamisen ja optio-oikeuksien ansainta-ajan päättymisen välisestä ajasta. Verovuosi 2006. Äänestys 4–1.

Muutos koskee niin ulkomaankomennuksella olleita suomalaisia kuin Suomeen tulleita ulkomaalaisia. Muutos voi kiristää tai lieventää Suomen verotusta. KHO:n ratkaisu selkeyttää optioiden kansainvälistä verotusta, koska useassa valtiossa sovelletaan nyt Suomeen voimaan tullutta laskentatapaa.

Työsuhdeoptioedun saaja voi vaatia vuonna 2013 verotustaan oikaistavaksi vielä verovuodesta 2007 lähtien. Verovuodelta 2007 oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 31.12.2013. Ennen vaatimuksen tekoa kannattaa arvioida, miltä vuosilta oikaisuvaatimuksen tekee ja onko aikajaon muutosvaatimus kannattavaa.

 

 

   

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3