Erityisalalla majoituksella vaikutusta päivärahoihin

Artikkeli kirjoitettu kesäkuussa 2013.

Verohallinto on antanut 10.6.2013 uuden ohjeen erityisalan työkomennuksiin liittyvistä matkakustannusten korvauksista. Erityisalalla tarkoitetaan toimialaa, jolla erityistä työntekemispaikkaa joudutaan usein vaihtamaan alalle tunnusomaisen työn lyhytkestoisuuden vuoksi. Tällaisia aloja ovat tyypillisesti metsä- ja rakennusala.

Tähän asti työkomennuksella yövyttäessä erityisalan työntekijöille on yleensä voitu maksaa majoitusjärjestelyistä riippumatta verovapaita päivärahoja. Nyt tilanne muuttuu, sillä uutena käsitteenä matkakustannusten korvausten määritteisiin tulee ns. kakkosasunto.

Verohallinto katsoo uudessa ohjeessa, että jos kyse ei ole yksittäistä työkohdetta varten järjestetystä majoituksesta, yli kahden vuoden yhtäjaksoinen majoittuminen yhdessä ja samassa työnantajan järjestämässä asunnossa rinnastetaan työntekijän kakkosasunnoksi. Työntekijän yöpyessä kakkosasunnossa, hänelle ei voida maksaa verovapaita päivärahoja. Matkat kakkosasunnolta työkohteisiin rinnastetaan päivittäisiin asunnon ja työkohteen välisiin matkoihin, joilta on mahdollista maksaa verovapaasti vain matkustamiskustannukset ja ateriakorvaus. Lisäksi kakkosasunnosta muodostuu työntekijälle veronalainen luontoisetu.

Jos majoittuminen järjestetään hotellimajoituksena, parakissa, asuntovaunussa tai muussa vastaavassa paikassa, yöpymistä ei rinnasteta kakkosasunnossa asumiseksi ja tällöin päivärahoja voidaan maksaa yli kahden vuoden asumisajaltakin eikä luontoisetua muodostu. Samaan lopputulokseen voidaan päästä myös sillä, että työntekijä tosiasiassa vaihtaa asuntoa kahden vuoden kuluessa työmaakohteen vaihtumisen takia. Yksi keino kakkosasunnon välttämiseksi on estää asunnon käyttäminen työntekijän asuntona viikonloppuisin.

Kahden vuoden asumisaikaa ei sovelleta niissä tilanteissa, kun työkomennuksen aikainen asunto on hankittu yksittäistä työkohdetta varten. Tällöin päivärahojen maksaminen katkeaa erityisalalla yleensä kolmannen vuoden kohdalla.

Uusi ohje perustuu viime syksynä korkeimman hallinto-oikeuden antamaan ratkaisuun päivärahojen maksusta (KHO 2012:85). Siinä KHO katsoi, että ulkomailta tulleille rakennusmiehille ei voitu maksaa Suomen työskentelyn ajalta verovapaasti päivärahaa, kun työnantaja oli järjestänyt pysyväisluonteisen majoituksen työmaakohteen läheisyyteen. KHO:n tapauksessa kyseessä oli pitempiaikainen asuminen työnantajan järjestämässä vuokra-asunnossa, josta on käyty töissä eri paikkakunnilla ja vaihtuvissa työkohteissa eikä kyse ole näin ollen ollut tiettyyn erityiseen työntekemispaikkaan liittyvästä majoituksesta. Tällaisessa tilanteessa KHO katsoi, että asunnosta on katsottava muodostuvan työntekijälle niin sanottu kakkosasunto ja nyttemmin Verohallinto linjasi tarkemmin, mitä KHO:n päätös verotuskäytännössä tarkoittaa.

Uutta verotuskäytäntöä noudatetaan 10.6.2013 alkaen. Sitä sovelletaan vain erityisalan työntekijöihin. Samat säännöt koskevat niin kotimaisia kuin ulkomaisia työntekijöitä. Jos erityisalan työntekijällä on varsinainen työpaikka, hänen verotukseen uusi ohje ei sovellu.

 

 

   

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3