Verotarkastuksen kuulemismenettely muuttuu

Artikkeli kirjoitettu kesäkuussa 2014 (päivitetty lokakuussa 2014).

Verotarkastuksen kuulemismenettelyyn tulee muutos. Yksi kuulemisvaihe jää kokonaan pois. Maksuunpanopäätösvaiheessa ei enää erikseen kuulla verovelvollista, vaan kuuleminen tapahtuu kertaalleen verotarkastuksen toimittamisen yhteydessä ellei kuulemiseen ole maksuunpanovaiheessa erityistä tarvetta.

Muutos tulee voimaan 1.7.2014 alkaen. Käytännössä uutta kuulemismenettelyä aletaan soveltamaan ensimmäisen kerran tämän jälkeen alkavissa uusissa verotarkastuksissa 1.10.2014 alkaen. Seuraavassa käydään yksityiskohtaisemmin läpi, mitä muutos tuo tullessaan.

Vanha käytäntö:

Tähän asti verotarkastuksesta on lähetetty alustava verotarkastuskertomus verovelvolliselle tiedoksi, johon on ollut mahdollisuus antaa vastine. Annetun vastineen perusteella verotarkastajat ovat tehneet lopullisen päätöksen verotarkastuksen sisällöstä ja antaneet asiasta lopullisen verotarkastuskertomuksen, jossa on näkynyt verotarkastajien perustelut annettuun vastineeseen.

Tämän jälkeen lopullinen verotarkastuskertomus on siirretty maksuunpanopäätöksen tekevän viranomaisen pöydälle ja verotarkastajien työ on saatu päätökseen. Ennen maksuunpanoa verovelvolliselle on lähetetty lopullinen verotarkastuskertomus tiedoksi ja verovelvolliselle on varattu mahdollisuus antaa asiassa vielä vastine. Tämän kuulemisen perusteella on tehty lopullinen maksuunpanopäätös.

Uusi käytäntö:

Kuuleminen tapahtuu jatkossa yleensä kertaalleen. Verotarkastuksen valmistuttua verotarkastajat lähettävät verotarkastuskertomuksen verovelvolliselle tiedoksi, johon verovelvollisella on mahdollisuus antaa vastine. Kuulemisen suorittaa verotarkastajat. Alustavasta verotarkastuskertomuksesta näin ollen luovutaan kokonaan.

Verotarkastaja laatii verovelvollisen vastineen perusteella asiasta lausunnon maksuunpanoa varten. Jos vastine antaa aihetta muuttaa verotarkastuskertomuksessa esitettyä maksuunpanoa verovelvollisen eduksi tai muuten täsmentää verotarkastuskertomuksessa esitettyä, verotarkastajan lausunto toimitetaan verovelvolliselle tiedoksi. Verovelvollista ei kuulla enää maksuunpano- ja verotuspäätöksen valmistelun yhteydessä ellei kuulemiseen ole erityistä tarvetta.

Muutoksen arviointi:

Käytännössä uudistus selkeyttää ja nopeuttaa verotarkastuksen kulkua. Muutoksen yhtenä tarkoituksena on saada laadukkaampia verotarkastuskertomuksia aikaiseksi. Kun lisäksi otetaan huomioon, ettei tähän mennessä maksuunpanovaiheen kuuleminen ole yleensä vaikuttanut maksuunpanopäätöksen sisältöön, tässä valossa muutosta voi pitää ymmärrettävänä.

Vaikka maksuunpanovaiheessa annettu vastine ei ole useinkaan johtanut muutoksiin, asiassa on kuitenkin saatu tai ainakin olisi pitänyt saada myös maksuunpanopäätöksen tehneen viranomaisen kanta asiaan. Tämä maksuunpanopäätöksen tehneen viranomaisen esittämä perustelu on toisinaan tuonut mukanaan myös uusia seikkoja, joihin valitusasteissa on voitu verovelvollisen eduksi vedota. Parhaimmillaan maksuunpanovaiheessa kuulemisen jälkeen maksuunpantavaa veron määrää on saatu lievennettyä tai kokonaan poistettua, mutta käytännössä nämä tilanteet ovat olleet todella harvinaisia.

Jatkossa verotarkastajat tekevät käytännössä lopullisen maksuunpanopäätöksen, vaikka nimellisesti sen tekee toinen Verohallinnon yksikkö. Vaikka maksuunpanopäätöksen tekijällä on mahdollisuus tarvittaessa edelleen kuulla verovelvollista, tätä menettelyä ei juurikaan tultane näkemään. Tähän nähden verovelvollisen oikeusturva on heikentynyt ja muutosta voidaan pitää verovelvollisen kannalta huonona.

Verovelvollisen tekemään vastineeseen verotarkastaja antaa lausunnon maksuunpanopäätöksen tekijää varten. Se kuinka, tämä lausunto tullaan automaattisesti lähettämään verovelvolliselle tiedoksi, on vielä hieman epäselvää. Ainakin niissä tilanteissa, joissa vastine on aiheuttanut muutosta maksuunpanon määrään, lausunto tultaisiin lähettämään tiedoksi myös verovelvolliselle.

Toivottavasti lausunto tullaan lähettämään myös niissä tilanteissa, joissa maksuunpanopäätöksen määrä pysyy muuttumattomana. Verovelvollisen oikeusturvan kannalta on olennaista tietää, millä perusteilla verovelvollisen antamaa vastinetta ei ole hyväksytty. Jos sitä ei lähetetä, verovelvollisella on mahdollisuus vaatia lausunto nähtäväksi. Helpointa olisi, että lausunto lähettäisiin kaikissa tilanteissa suoraan verovelvolliselle tiedoksi.

Verohallinto on päivittänyt antamaansa ohjetta ”Hyvä verotarkastustapa”. Löydät uuden ohjeen sivun laidassa olevasta linkistä.

   

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3